Informácia pre občanov vo veci – Dotesnenie hrádzi rieky Nitra a výstavby vodnej elektrárne.

Vážení spoluobčania!

Po zverejnení oznamu:“Zámer – Dotesnenie ĽOH a POH rieky Nitra v katastroch obcí M.Cetín a Čechynce“ na web stránke obce  www.cechynce.eu  dochádza k dezinformáciam medzi občanmi obce, preto s nasledovnými informáciami chcem uviesť na pravú mieru tieto nepravdivé údaje:

Malá vodná elektráreň –

  • 15.8.2013 – bol na OÚ Čechynce zaslaný dokument:“Malá vodná elektráreň Nitrany-Zámer pre zisťovacie konanie“ – dokument je k nahliadnutiu na OÚ Čechynce
  • rok 2013 – Obec Čechynce obdržala od Obvodného úradu životného prostredia Nitra zámer výstavby „Malá vodná elektráreň Nitrany“ – k nahliadnutiu v archivácii dokumentov obce
  • 5.11.2013 – odpoveď obce v znení: „… Obec Čechynce žiada aby uvedený zámer bol posudzovaný podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov…“ – viď. prílohy
  • 6.2.2017 – list Ministerstva životného prostredia SR – sekcia vôd – „Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030 – žiadosť a zaslanie vyjadrenia – viď. prílohy
  • 14.2.2017 – oznamovací list ZMOS-u – viď. prílohy
  • 16.2.2017 – odpoveď obce Min.živ.prostredia SR – viď. prílohy

Dotesnenie ĽOH a POH rieky Nitra v katastri obce Čechynce –

  • 28.11.2016 – Obec Čechynce obdržala od SVP š.p. B.Štiavnica žiadosť o zakreslenie vedení a zariadení – viď. prílohy
  • 5.12.2016 – Odpoveď Obce Čechynce aj s mapkou jestvujúcich objektov v hrádzi rieky Nitra – viď. prílohy
  • 25.1. – 27.1.2018 – Obec Čechynce obdržala od Okresného úradu Nitra 4 ks zámerov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie stavby dotesnenia ľavo- a pravo strannej hrádze rieky Nitra – dokumenty sú k nahliadnutiu na OÚ Čechynce. Citujem z dokumentov – …Po predbežnom hodnotení povodňových rizík na Slovensku bola aj oblasť „Dolnej Nitry“ zaradená medzi ohrozené oblasti. …V povodí dolného toku Nitry je k ohrozeným obciam zaradená aj obec Čechynce. …Cieľom plánovanej protipovodňovej stavby „Čechynce, rieka Nitra – dotesnenie ĽOH a POH je zvýšenie ochrany intravilánu a extravilánu obce Čechynce pred povodňovými prietokmi rieky Nitra. …

Zhrnutie-resumé : horeuvedené aktivity – zámery nemajú nič spoločné. Nie je pravda že kvôli vodnej elektrárni sa dotesňujú hrádze rieky Nitra.

                                                                                                                                            Róbert Kupeček

                                                                                                                                              starosta obce

prílohy č.1

prílohy č.2

         

 

 

2018-01-31T14:48:27+00:00 31. januára 2018|Oznamy|

Nechaj Komentár