Komplexná informácia pre občanov vo veci separovania odpadov – Közlemény a hulladék osztályozásáról

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INFORMÁCIE PRE OBČANOV K SEPAROVANIU ODPADOV
STRUČNÝ NÁVOD
Plasty + tetrapakové a kovové obaly –
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do na to určených igelitových vriec (igelitové vrecia sú k dispozícii aj na Obecnom úrade v Čechynciach a budú vymieňané kus za kus pri zvoze) spred domov podľa priloženého kalendára zvozov. Obyvatelia nájomných bytových domov na Nitrianskej ulici budú zbierať do žltých nádob – 1100 l, ktoré sú na to určené pred bytovkami.
Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a umelé fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, umelé fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, umelohmotné obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky, hračky z umelej hmoty(malé rozmery), penový polystyrén (malé rozmery, ktoré sa zmestia do igelitových vriec), poháriky použité z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky (malé rozmery, ktoré sa zmestia do igelitových vriec), obaly kozmetických výrobkov a tiež TETRA PAKOVÉ OBALY!!!-zo sirupov, mlieka, džúsov a pod. Ďalej kovové tuby od pást, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové viečka, plechovky od konzerv, alkoholu, džúsov, energetických nápojov, paštét, potráv pre domáce zvieratá a z kompótov.
Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan, kovové obaly hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami

Sklo –
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do jutových vriec (tieto vrecia sú k dispozícii aj na Obecnom úrade v Čechynciach a budú vymieňané kus za kus pri zvoze) spred domov podľa priloženého kalendára zvozov. Obyvatelia nájomných bytových domov na Nitrianskej ulici budú zbierať do zelených nádob – 120 l, ktoré sú na to určené pred bytovkami. Sklo väčších rozmerov treba zaniesť do veľkoobjemového kontajnera na zberný dvor pri Obecnom úrade v Čechynciach.
Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov
Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky

Papier –
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do veľkoobjemového kontajnera na dvore pri základnej škole v Čechynciach ako školský zber papiera. Obyvatelia nájomných bytových domov na Nitrianskej ulici budú zbierať do modrých nádob – 240 l, ktoré sú na to určené pred bytovkami.
Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal
Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý a mastný papier, kopírovací papier

Použité baterky a svetelné zdroje –
V rámci triedeného zberu sa zbierajú do zberných nádob v budove Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica 112/74 a v budove ZŠ Čechynce. Zberné nádoby sú umiestnené vo vchode budovy OÚ a ZŠ prístupné občanom počas úradných hodín úradu a počas výučby v škole.

Elektroodpad – elektrické, elektronické zariadenia, železný-kovový odpad a akumulátory –
V rámci triedeného zberu sa zbierajú na zbernom mieste pri budove Čističky odpadových vôd Čechynce – stačí položiť pred bránu areálu.
Patria sem: elektrické a elektronické prístroje a zariadenia – televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, vídeá, diskmany, digitálne hodinky, variče, HiFi veže, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, železný – kovošrot, autobatérie

Jedlé oleje a tuky –
V rámci triedeného zberu sa zbierajú na zbernom mieste pri budove Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica 112/74 a v budove ZŠ Čechynce do špeciálnych a označených smetných nádob a to do svojich napr. PET fliaš.

Veľkoobjemový odpad –
V rámci triedeného zberu sa zbiera na zbernom mieste za budovou Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica 112/74 a to 2x do roka (jar a jeseň) – podľa priloženého letáku.
Patria sem: vyradené predmety z domácností, ktoré pre ich rozmer nie je možné umiestniť do smetných nádob, ako je napríklad nepotrebný nábytok, koberce, matrace a pod.
Nepatria sem: bežný komunálny odpad, papier, nebezpečný odpad – pneumatiky, akumulátorové batérie, staré farby, plastové- PET fľaše, krabice -Tetra Pack-y, riedidlá, nepoužité lieky, elektroodpad – staré chladničky, mrazničky, pračky, vysávače, počítače, rádia, televízory, stavebný odpad, sklo a biologický zelený odpad – lístie, konáre a trávu.

Zelený bioodpad –
V rámci triedeného zberu sa zbiera na zbernom mieste za budovou Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica 112/74 do veľkokapacitných kontajnerov v pracovných dňoch od 08,00 – 17,00 hod. a v sobotu od 08,00 – 12,00 hod. po tel.dohode.
Patria sem: zelený bioodpad predstavuje biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov, cintorínov. Ide najmä o zeleň, trávu, lístie a konáre do hrúbky 15 cm a dĺžky 2,5 m.

Drobný stavebný odpad –
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výška poplatku za množstvový zber drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín v obci Čechynce je vo VZN obce č.1/2016 a to za jeden liter DSO 0,025 eur a za jeden kilogram DSO 0,034 eur. Zber prebieha na zbernom mieste za budovou Obecného úradu Čechynce, Hlavná ulica 112/74 v stanovených termínoch, ktoré obec vopred oznámi pričom využije všetky možnosti informačného systému obce.
Patria sem: Nakoľko drobný stavebný odpad vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, múriky atď.. Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§55 a §56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Drobný stavebný odpad je odpad, ktorý produkujeme pri realizovaní stavebných prác, ako sú: – prístavba a opravy rodinných domov (výmena okien dorábanie okien, výmena dverí, dorábanie dverí, budovanie schodísk, prístreškov atď. ),
– stavba a opravy bytových jadier (murované bytové jadrá a ich opravy, výmena a oprava okien, výmena a oprava dverí, oprava balkónov, oprava stien a stropov atď.),
– stavba a oprava garáží, altánkov, záhrad, chodníkov atď..

Použitý textil –
Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce a to na Kostolnej ulici – parkovisko pri cintoríne a na Hlavnej ulici – pri budove OÚ Čechynce.
Patria sem: – čisté a suché šatstvo ako všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň, topánky – iba v pároch, doplnky k oblečeniu – čiapky, šály a pod.

Žiadame občanov, aby rešpektovali tieto podmienky zberu separovaného odpadu v obci Čechynce a do kontajnerov neukladali odpad, ktorý tam nepatrí a zároveň upozorňujeme Vás, že zberné miesta sú monitorované kamerovým systémom obce.
Snahou obce je zabrániť tvorbe nepovolených skládok a tak spoločným úsilím prispejme k zvýšeniu čistoty obce.
Ďakujeme sa spoluprácu a pochopenie

MIT ÉS HOGYAN FOGUNK OSZTÁLYOZNI?
RöVID ÚTMUTATÓ
Műanyag- + fém csomagolási hulladék és tetra packos dobozok –
A gyűjtés a családi házak elől az év folyamán 10 alkalommal lesz, éspedig műanyag zsákokba, amelyekhez hozzájuthatnak a helyi községi hivatalban is, és csere módszerrel lesznek pótolva. A bérlakások lakói a bérlakások előtti parkolókon elhelyezett 1100 litres, e célra alkalmas sárga színű kukákba helyezhetik el az említett hulladékot.
Ide tartozik: ásványvizes és üdítős PET címkével ellátott műanyag palackok, öblítőszeres, tisztítószeres, kozmetikai és samponos műanyag palackok PP+ HD-PE jelöléssel ellátva (a címke maradhat az üvegen). Ide tartoznak továbbá a tejes zacskók, joghurtos dobozok, kisméretű poliszterén darabok, nylon szatyorok és zacskók, kisméretű fóliadarabok, műanyag vödrök, dobozok, többrétegű kartonok, üdítős és tejes dobozok, tehát a TETRA PACK jelölésű dobozok !!! Továbbá az üdítős-, energiaitalos és alkoholos alumínium dobozok, konzerv- és pástétomos dobozok, fogrém tubusok is ide tartoznak. Ügyelnünk kell arra, hogy az üdítõs palackok, a kozmetikai termékek flakonjai, a tejfölös dobozok tisztán, kiöblítve kerüljenek a zsákba. A palackot tapossuk laposra. Ide tartozik szintén az elektromos kábelek szigetelő bevonata, műanyag, műanyag kisméretű gyermekjátékok, csomagoló fólia (alufólia).
Nem tartozik ide: motorolajas műanyagüvegek, kémiai-vegyszeres műanyagflakonok, olajos fémdobozok és flakonok, festékes fémdobozok, vegyszeres fémdobozok

Üveg –
Az üveghulladék jutazsákokba lesz gyűjtve a családi házak elöl 3 alkalommal évente. A nagyméretű üveget (pl. ablaküvegeket) községi hivatal épülete mellett lévő gyűjtőudvaron elhelyezett nagykapacitású konténerbe szükséges elhozni. A bérlakások lakói a bérlakások előtti parkolókon elhelyezett, e célra alkalmas zöld színű 120 litres kukákba helyezhetik el az említett hulladékot.
Ide tartozik: üvegtárgyak, nem visszaváltható üvegek, poharak, üvegcserép, ablaküveg
Nem tartozik ide: porcelán, kerámia, tükör, dróttal ellátott üveg, műanyag flakonok, villanykörte

Papír –
A gyűjtés továbbra is a helyi alapiskola udvarán elhelyezett nagy konténerben folytatódik. A bérlakások lakói a bérlakások előtti parkolókon elhelyezett, e célra alkalmas 240 litres kék színű kukákba helyezhetik el a papírhulladékot.
Ide tartozik: újságpapír, folyóirat, könyv, kartonpapír, füzet, hullámpapír, lisztes- és egyéb papírzacskók, kartondobozok lapra hajtogatva, szórólapok, reklámújságok, csomagolópapír, használt könyvek, prospektusok, használt füzetek, krepp-papír, katalógusok
Nem tartozik ide: műanyagborító, sztaniol, celofán, cigarettás dobozok, alufóliával bevont papír, viaszos papír

Zöld hulladék –
A biológiai zöldhulladékot a községi hivatal melletti gyűjtőudvaron az e célra elhelyezett nagykapacitású konténerekbe kell elhelyezni. Munkanapokon 08,00-17,00 és szombatonként megeggyezés után 08,00-12,00 óráig.
Ide tartozik: a hulladék csakis növényi eredetű lehet, éspedig: fű, falevél, faág legfeljebb 15 cm vastag és 2,5 m hosszú.

Nagy terjedelmű hulladék –
A nagy terjedelmű hulladék begyűjtése 2x folyik le az év folyamán a mellékelt táblázat szerint a községi hivatal melletti udvaron.
Ide tartozik: Olyan hulladékok, amelyeket méretük miatt nem lehet a komunális és a szeparált hulladék gyűjtőedényeiben elhelyezni. Mint pl. padlóburkolatok, bútorok, matracok, nagy háztartási gépek, szaniterberendezések, öreg ablakok, ajtók stb.

Apró- és kis tömegű építkezési hulladék
Az apró és kis tömegű építkezési hulladék begyűjtése az egész év folyamán zajlik le a községi hivatal melletti udvaron, fizetés ellenében . Egy kilogram hulladékért 0,034 eur-t kell fizetni.
Ide tartozik: beton, tégla, csempe, talajlap

Kiselejtezett elektromos és elektronikus készülékek, akkumulátorok –
A kiselejtezett elektromos, elektronikus készülékek, valamint a használt autó akkumulátorok begyűjtése az egész év folyamán zajlik le. A hulladékot a helyi szennyvíztisztító állomás bejáratánál kell lerakni. Az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az akkumulátorok nem lehetnek szétszerelve.

Használt sütőolaj és sütőzsiradék –
A használt sütőolaj és sütőzsiradék begyűjtése a községi hivatal épülete mellett és a helyi alapiskola épületében folyik le az egész év folyamán az erre alkalomra kihelyezett kukákba. Az említett hulladékot saját műanyag flakonokba kell leadni.

Textilhulladék –
A textil- vagy a ruhahulladékot a községi hivatal épülete és a temetőkert melletti parkolón található az erre alkalmas vas konténerekbe kell elhelyezni.

Kérjük a lakosokat, hogy tartsák be a fenti előírásokat, amelyekről bővebb információt kaphatnak a községi hivatalban a 037/6581233 telefónszámon. Egyúttal informáljuk önöket, hogy az említett gyűjtőhelyek térfigyelő kamerákkal vannak ellátva.

Köszönjük a megértésüket.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
2017-04-12T17:28:34+00:00 12. apríla 2017|Novinky|

Nechaj Komentár

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.