Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce na 1. polrok 2018