Oznam o konaní zasadnutia OZ dňa 27.4.2018

Oznam o konaní obecného zastupiteľstvadňa 27.4.2018+program zasadnutia OZ…

O Z N A M

 

Dňa 27.4.201817.00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čechynciach.

P r o g r a m zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čechynciach dňa 27.4.2018

  1. Návrh na určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
  2. Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  3. Informácie o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
  1. Informácia o projektoch, investičných zámeroch obce
  2. Zmeny a doplnky Územného plánu obce Čechynce č.1
  3. Schválenie 5% spolufinancovania na projekt Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Čechynce
  4. Úprava rozpočtu obce
  5. Dni obce
  6. Rôzne
  7. Záver

 

 

 

2018-04-25T12:01:14+00:00 24. apríla 2018|Oznamy|

Nechaj Komentár