Oznam pre občanov – daňovníkov a držiteľov psov

DAŇOVÉ POVINNOSTI OBČANOV
Pozor na termín podania priznania k dani z nehnuteľnosti!
Obec Čechynce vychádzajúc zo zákona o dani z nehnuteľností upozorňuje fyzické a právnické osoby obce, že do 31. januára 2018 sú povinní nahlásiť zmeny v daňovom priznaní správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností na obecnom úrade v Čechynciach, ktoré nastali v roku 2017.
Daňovník je povinný nahlásiť:
– kúpu a predaj nehnuteľností
– nehnuteľnosti získané dedením, vydražením, darovaním
– právoplatnosť kolaudácie stavieb
– zmenu druhu pozemku (napr. pri právoplatnom stavebnom povolení)
– užívanie stavby (rod. domu) bez kolaudácie
Podanie priznania k dani za psa
Držiteľ – majiteľ psa (bez ohľadu na veľkosť a miesto držania psa, napr. izbový „trpasličí“ pes) je povinný prihlásiť psa do evidencie najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia psa. Takisto každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť obci, kde je alebo má byť pes evidovaný (§ 3 ods. 1 zákona č. 282/2002 Z. z.)

2018-01-17T08:26:09+00:00 17. januára 2018|Oznamy|

Nechaj Komentár