Podkladové materiály k zasadnutiu OZ v Čechynciach dňa 14.8.2017