Poisťovnňa Rapid life (Prvá Česko-Slovenská poisťovňa) v konkurze

Vážená pani primátorka, vážený pán primátor
Vážená pani starostka obce / vážený pán starosta obce

      Dovoľujem si Vás týmto požiadať o zverejnenie informácie (leták v prílohe) občanom, ktorá sa týka konkurzného konania životnej na úradnej tabuli alebo inom verejne dostupnom (viditeľnom) mieste.
Poisťovňa bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V jari tento rok oznámilo vedenie poisťovne, že nemá dostatočný majetok na likvidáciu poistných zmlúv, to odôvodňovalo údajnou pohľadávkou voči Národnej banke Slovenska. O výške danej pohľadávky však doposiaľ nebolo rozhodnuté.
Vyššie menovaná životná poisťovňa počas svojej činnosti nevytvárala technické rezervy, čím zásadným spôsobom poškodila a ohrozila ekonomické záujmy svojich poistencov. Som presvedčený, že konatelia danej poisťovne nikdy nemali v pláne začať vyplácať svojich poistencov.
Dňa 15. júna 2017 bola v poisťovni zavedená nútená správa, ktorej cieľom bolo zistiť reálny stav majetku poisťovne a začať proces likvidácie poisťovne tak, ako sa k tomu zaviazalo jej vedenie ešte v roku 2015. V zmysle špeciálneho režimu, v ktorom sa poisťovňa nachádzala, mala “dobrovoľne ukončiť svoju činnosť” najneskôr do 31.12.2018 a vysporiadať všetky záväzky spotrebiteľov vyplývajúce z poistných zmlúv.
Nútenou správou bolo navrhnuté riešenie aktuálnej situácie v životnej poisťovni konkurzným konaním, do ktorého sa budú môcť poškodený občania prihlásiť v lehote do 45 dní odo dňa jeho vyhlásenia. Doposiaľ nebol vyhlásený.
Spotrebiteľské Centrum od roku 2015 úspešne zastupuje poškodených klientov v súdnych sporoch so životnou poisťovňou Rapid life. V časovej následnosti k tomu, je logické, že sa v záujme ochrany práv a hospodárskych záujmov nami zastupovaných klientov angažujeme v danej veci a pripravujeme občanov na konkurz, v ktorom mienime zastupovať kvalifikovanú väčšinu.
Práca Spotrebiteľského Centra je založená (orientovaná) v online prostredí. Je dôležité však osloviť aj skupiny občanov, ktoré nemajú prístup na internet a dôchodcov. Občania bez prístupu na internet si môžu podať žiadosť o zastupovanie jednoducho telefonicky na telefónnom čísle 0950403021, následne im doručíme na poštovú adresu splnomocnenie. Občan s prístupom na internet si zvládne podať žiadosť o zastupovanie sám prostredníctovom našej elektronickej podateľne na http://rapid.s-c.sk.
Poškodení klienti môžu využiť aj služby našej poradenskej kancelárie v Nitre na ul. Štefániková trieda 84 (Mgr. Michal Révay) a prísť podať žiadosť o zastupovanie počas pracovných dní osobne od 10.00 do 14.00 alebo si dohodnúť termín stretnutia vopred na čísle: 0908 157 197.
V prípade záujmu o osobné stretnutie s väčšou skupinou občanov pricestujú pracovníci Spotrebiteľského Centra do konkrétnej obce na základe predchádzajúcej dohody.
Medzilaborce, 17.09.2017
Miroslav Antoňak, v.r.
riaditeľ, Spotrebiteľské Centrum

RAPID-LIFE_LetakA4_OCU

2017-09-19T14:53:26+00:00 19. septembra 2017|Novinky|

Nechaj Komentár