Protipovodňové opatrenia v obci

Protipovodňové opatrenia v obci 2017-02-02T16:25:38+00:00

Project Description

Obec v roku 2016 pristúpila k protipovodňovým opatreniam a to k čisteniu obecných vodných kanálov, priekop a rigol. Priekopy pri cestách č.III/1641 a č.III/1643 boli prehĺbené v súčinnosti s firmou Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. ostatné práce  na obecných vodných priekopách boli vykonané vo vlastnej réžii. T.č. obec písomne požiadala RSÚC Nitra a.s. o sfunkčnenie priepustu pod cestnými komunikáciami na križovatke komunikácií č.III/1641 a č.III/1643 nakoľko tieto cesty sú v správe menovanej firmy.