Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach

Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach 2018-03-13T06:41:44+00:00

Project Description

V mesiaci august 2017 schválilo obecné zastupiteľstvo Čechynce uznesením č. 180/2017 použiť z rezervného fondu 35 000.- eur na investičnú akciu „Stavebné úpravy domu smútku v Čechynciach“. Koncom roka 2017 prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných úprav domu smútku v našej obci. Zmluva o dielo bola podpísané s firmou Izomal Nitra, s.r.o. v hodnote 28 663,03.- eur. Stavebné práce budú nasledovné: Vyrovnanie a finálna povrchová úprava obvodových stien, vyrovnanie a finálna povrchová úprava sokľa, výmena okien a dverí, výmena strešnej krytiny na oceľovom prístrešku, výmena klampiarskych výrobkov, uloženie betónovej dlažby vymývanú pred hlavných vchodom-pochôzna plocha, uloženie betónovej dlažby zámkovej pod oceľovým prístreškom-pojazdná plocha a montáž bleskozvodu.