Upozornenie pre občanov – zákaz spaľovania

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé. Tento zákaz upravujú tieto zákony:
– zákon NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov,
– zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 40/1964 Zb. (občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov.

     A tiež Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č. 3/2016 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území obce Čechynce a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Čechynce č.5/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.
     Pri spaľovaní odpadov na záhradách sa uvoľňujú toxické látky, ako napríklad oxid uhoľnatý, dráždivý čpavok, uhľovodíky, dechtové látky a mnohé ďalšie zdraviu škodlivé látky. Uvoľňujú sa škodlivé látky v ešte vyšších koncentráciách, než je to v mnohých priemyselných závodoch. Dôvodom je horenie za nízkych teplôt a nedostatočného okysličovania.
     Pálením zeleného odpadu, keď nad dedinami  sa vznášajú mračná bieleho zapáchajúceho a škodlivého dymu, dochádza k porušovaniu Občianskeho zákonníka. Podľa neho nikto nesmie nad mieru prípustnú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami a podobne. Spaľovanie odpadu predstavuje aj porušovanie zákona o odpadoch.
     Zákon o ochrane pred požiarmi zase hovorí, že sa nesmie zakladať oheň tam, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu a že sa nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov.
    
Ak teda niekto spaľuje odpad zo záhrady – lístie, trávu, konáre …, odpad z domu – plastové fľaše, papiere, kartóny, gumu … dopúšťa sa protiprávneho konania a hrozí mu pokuta podľa § 47 odseku2 zákona SNR č.372/1990 Zb.

 

     Obec Čechynce v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 3 preto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov a to nasledovne :

  • zber biologického odpadu zo zelene prebieha na zbernom dvore pri OcÚ do veľkokapacitných kontajnerov v pracovný deň od 08,00 – 17,00 hod. a v sobotu od 08,00 – 12,00 hod. vždy po telefonickom dohovore.


Na základe uvedeného vyzývame obyvateľov  k dodržiavaniu zákonných ustanovení.

V prípade zistenia zakladania ohňov na verejných priestranstvách, vypaľovania trávy alebo pálenia ostatkov v záhradách, ohláste zistenia  na bezplatnú linku polície na číslo 158 !  
ĎAKUJEME.

Tudatjuk a lakossággal, hogy a törvény és a helyhatósági rendelet értelmében tilos a zöldhulladék, száraz ágak, kerti növénymaradványok égetése, mely jogsértő tevékenységnek számít és bírságóható.

önkormányzatunk a zöldhulladék gyűjtésére nagy kapacitású konténereket biztosít, amelyek rendelkezésre állnak a községi hivatal melletti gyűjtőudvaron munkanapokon 08,00 – 17,00-ig, szombaton 08,00-12,00-ig tel.megbeszélés által.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
2017-11-03T11:05:36+00:00 2. novembra 2017|Oznamy|

Nechaj Komentár

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.