Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce Čechynce – parc. č. 980/16